Endringer i kommunens arealdelplan
Arealplanen for 2018-2028 er nå satt til endelig behandling. Planen åpner blant annet for at hytteeiere kan få sette opp to hytter på tomtene sine.

Kommunes plan for arealdel er nå vedtatt. Planen åpner opp for noen vesentlig endringer.

I høringsperioden som nå er over har det kommet inn 17 merknader til planen hvorav sju av disse har kommet fra offentlig myndigheter. Kort oppsummert har dette medført disse endringene i planen.

Antall tillatte boenheter på fritidstomter i LNF-områder er økt fra en til to boenheter. Områder for hvor spredt boligbygging er tillatt er endret slik at områdene bedre samsvarer med lokaliseringsvilkårene. Alle gjeldende reguleringsplaner er gjennomgått og vurdert opp mot kommuneplanens arealdel. Det er lagt inn bestemmelser som skal ivareta støy og myke trafikanter samt at regler gitt i «Veinettsplan for Hedmark» også skal gjelde for områder for bebyggelse og anlegg.

Og sist men ikke minst bestemmelse om at det ikke er tillatt med fritidsbebyggelse i Folldal, Dalholen og Grimsbu sentrum var ved en feiltakelse uteglemt fra planforslaget behandlet ved 1. gangs behandling. Denne bestemmelsen er nå tatt inn.

Lokale innspill

Av de lokale innspillene som har kommet inn er blant annet disse.

Marita Nyheim ønsket at området rundt Kvile Kafe skulle tas inn i næringsområdet for sentrum og dette har blitt tatt til orientering.

Magne Moan hadde et innspill angående utleiehytter på landbrukseiendommer. Her lister han opp en del fordeler med at det kan gis åpning for å kunne søke om fradeling av utleiehytter som reelt sett ikke blir brukt som utleiehytte men som en selvstendig fritidseiendom. Han nevner blant annet at dette kan medfører en engangsinntekt for grunneier ved tomtesalg. Grunneier blir fritatt for fremtidig utgifter til vedlikehold og det bidrar til å styrke landbruksøkonomien, samt at dette er med på å sikre fremtidig bruk av eiendommen når nye generasjoner tar over. Moan fikk ikke gehør for dette i planforslaget hvor kommunen fastslår at det åpnes ikke for at utleiehytter skal kunne fradeles som selvstendige fritidseiendommer.

Flom

Folldal Bygg as er en av bedriftene som har sendt innspill. De sier seg enig i mye i arealplanen blant annet dette med at de støtter forslaget som fjerner differensiering av BRA for hytter over og under 900 moh. Men bedriften stiller spørsmål ved blant annet hvem som har ansvaret for flom sikring i Folldal. Det viser seg nemlig det at industriområdet og et boligfelt i Grimsbu ligger utsatt til når det gjelder flom. Kommunen svarer at aktsomhetssonen for flom, utarbeidet av NVE, viser at ved Folldal industriområdet og boligfeltet i Grimsbu kan være utsatt for flom. Dette er områder hvor kommunen har direkte interesser. Det vurderes derfor at kommunen bør gjennomføre og koste beregning av flomsoner for disse områdene. Det må også vurderes om det er behov for sikringstiltak for å sikre eksisterende og fremtidig bebyggelse.

Atnedalen

I tillegg har det kommet en del innspill for de forskjellige hytteområdene i Folldal. En av dem som spør om fritidsbebyggelse er Arve Øyen. Han skriver at for de som ønsker seg hytte på Stadsbuøyen eller annet sted i Nord-Atndalen, finnes ikke ledige hyttetomter. Dette gjelder kanskje folk som er vokst opp her eller folk som er fascinert av naturen med for eksempel nær utsikt til Høgronden. På Stadsbuøyen er det i dag 14 hytter, og noen hytter til vil ikke endre områdets karakter.

Her svarer kommunen at det legges ikke ut nye områder for fritidsbebyggelse og det åpnes ikke for ny spredt fritidsbebyggelse. Grunnen til dette mener kommunen at utvidelse av fritidsbebyggelse og nye boliger i Atndalen bør fortsatt bli behandlet som dispensasjon. Dette er fordi Atndalen har status som viktig trekk- og utvekslingssone i regional plan for Rondane- Sølnkletten.

Arealdelplanen som nå er vedtatt gjelder for 2018-2028.

Folldalsportalen vil komme tilbake med flere saker angående arealdelen.