Folldal i tilskudds-bunnen – nå skal det bli bedre
FIKK 80 000: Øyvind og Åsa Bakken-Berg fikk tilsagn på 80 000 kr til restaurering av Gammelstua på Søre Øyen i 2018. Foto: Øyvind Bakken-Berg

Direktøren i Kulturminnefondet Simen Bjørgen, er bekymret over at Folldal har få søknader til Kulturminnefondet. Men nå håper museumsdirektør Bersvend Salbu at det skal snu med et samarbeid mellom museet, kommunen og fylkeskommunen.

Kulturminnefondet gikk i helga ut med ei oppsummering for de 17 årene som Kulturminnefondet har drevet. En milliard kroner til oppussing av kulturmidler er nå passert på landsplan. Innlandet har samlet fått den største potten, men Folldal og Tynset er på bunnen i vårt distrikt. Alvdal er noe bedre.

Folldal på bunnen

Tallene viser at Folldal har mottatt 787.000 kroner til 7 prosjekter. Tolga har fått relativt mest av de lokale kommunene med snaut 3,5 millioner kroner, Os 2,3 millioner, Alvdal 2,5 millioner og Tynset har har fått drøyt 1,5 millioner kroner. Røros topper ikke uventet lista med sin spesielle historie og det kan ha en viss betydning at Kulturminnefondet faktisk administreres fra Røros, som har blitt tildelt drøyt 9,3 millioner kroner, mens Holtålen har fått drøyt 0,9 millioner.

– Vi er mest bekymret for utviklinga i Tynset, Folldal og Holtålen som har hatt få søknader og liten tildeling sett i forhold til den bestand av viktige kulturminner som finnes i disse kommunene, sier Simen Bjørgen i pressemeldinga.

Flere tilskudd til Bortistu Neby

De store prosjektene i Tynset har vært stiftelsen Bortistu på Neby, setermeieriet i Rausjødalen og Haugsvangen på Telneset. Alle disse stedene har fått betydelig med midler fra Kulturminnefondet, men Simen Bjørgen mener at kommunen har mange prosjekt som kunne fått midler dersom de var satt på kartet.

Avdelingsdirektør for Anno Musea i Nord-Østerdalen, Bersvend Salbu, konstaterer at dette arbeidet ikke har vært så aktivt som de kunne vært de siste årene. Formelt sett er det ikke Anno som har dette ansvaret, men kommunene.

Nytt pilotprosjekt

– Oppland har på sin side hatt en bygningsrådstjeneste, tilsvarende regionkonservator, som Nord-Østerdalen hadde for en del år sia med funksjonen til Per Hvamstad. Nå er det snakk om å få en tilsvarende ordning i det tidligere Hedmark fylke. Vi ønsker virkelig å støtte opp under dette arbeidet, sier Salbu.

Han forteller at det nå rigges opp et pilotprosjekt som er et samarbeid mellom kommunene, Innlandet fylkeskommune og Anno museum.

– Håpet er å få dette til å være oppegående i løpet av våren. Poenget er at folk skal få hjelp til istandsetting og riktige og gode kostnadsoverslag, sier Bersvend Salbu.

— Vi har mange fine og bevaringsverdige bygg. Mange har tatt vare på byggene sine, men samtidig har man ikke vært så godt oppmerksom på de ordningene som faktisk finnes. En slik ordning som skissert kan løse ut mer penger og arbeid, konstaterer Bersvend Salbu.

Tilskuddene utløser flere penger

Kulturminnefondet har fått utredet virkningen av de tilskuddene som er gjort. For hver kroner som Kulturminnefondet har bidratt med, er det investert 3,5 kroner innen dette feltet.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som eier verneverdige kulturminner.

6.147 ulike prosjekter

– Vår erfaring viser at det ofte er mulig å finne gode løsninger for oppgradering av eksisterende kulturminner, slik at de dekker behovet til gamle og nye brukere inn i framtiden, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Totalen tildelte midler fra 2003 til 2020 er 1.004.063.112 kroner til 6.147 prosjekter. Totalt har Kulturminnefondet i denne perioden mottatt 13.863 søknader med et samlet søknadsbeløp på 3.751.310.578 kroner.