Ikke klar til å evaluere, og eventuelt endre, på vedtatt informasjonsstrategi
Ordfører Kristin Langtjernet føler at det ikke er nå man skal endre en vedtatt informasjonsstrategi.

Samlingslista sendte i helgen et brev til ordfører Kristin Langtjernet. I brevet fastslår partiet at de ønsker å foreslå et konkret tiltak for å bedre informasjonen fra kommunen med et informasjonsbrev utsendt fire ganger i året. I svaret fra Langtjernet skriver hun blant annet at for henne er det slik at hun ikke føler det er klart til å evaluere, og eventuelt endre, på vedtatt informasjonsstrategi allerede nå på førstkommende kommunestyremøte. Da får vi heller se på om det er stor uenighet i hva vi tenker om definisjonen info.

I brevet som Brit Kværness i Samlingslista sendte sto det blant annet at  Samlingslista i Folldal ønsker, på kommende kommunestyremøte, å foreslå et konkret tiltak for å bedre informasjonen, og sikre bedre dialog mellom Folldal kommune og innbyggerne.

Partiet foreslår at kommunen utgir et informasjonsskriv. Skrivet bør gis ut minst fire ganger i året og målgruppen er både faste innbyggere og fritidsinnbyggere. Kostnadene ved et slikt tiltak er beskjedne; Vi forstår at det tar noe tid å skrive og redigere dette, trykking/kopiering forutsettes gjøres av kommunen selv og distribusjon kan enten gjøres via Posten (B-post) eller ved at lag og foreninger leverer ut skrivet mot en beskjeden godtgjøring. Med andre ord innebærer tiltak noe egeninnsats fra kommunen (tid), og ellers lave utgifter i form av porto eller annen distribuering.

Videre i brevet skriver Kværness følgende  Samlingslista mener at tiltaket bør igangsettes allerede i 2019 med at informasjon etter budsjettarbeidet/prioriteringer for 2020 sendes ut før jul i 2019. Kostnader i 2019 tas innenfor eksisterende budsjett.

-Jeg må først si at vi er helt enige i kommunens informasjonsstrategi og vi vil på ingen måte undergrave det elektroniske. Men det vi opplever er at ikke alle er på Facebook eller på kommunens hjemmeside, uttaler Kværness til portalen.

ikke uenig men

I svarbrevet skriver ordfører Kristin Langtjernet at hun har lest notatet som er sendt sendt og tar til etterretning at Samlingslista ønsker å foreslå, og innføre, at kommunen utgir et informasjonsskriv minst fire ganger pr år.

Jeg er selvfølgelig ikke uenig i at vi skal tilstrebe god, riktig og nyttig informasjon til alle i bygda; uansett hvilken rolle vi har (innbygger, medarbeider, politiker), skriver hun videre.

Langtjernet sier også i svaret at hun ser at kommunen allerede har en vedtatt informasjonsstrategi, hvor det er gjort en prioritering av at hjemmesiden skal være vår hovedkanal.

Videre leser jeg i pkt 7 Strategier blant annet at det ved behov skal utgis info-skriv. Videre er jeg kjent med at vi har et pågående prosjekt hvor det er utplassert tre TV-skjermer med rullerende informasjon; bl.a. en på legekontoret, frivilligsentralen og en på biblioteket. Jeg har ikke pr nå nok kunnskap om prosjektet, hvem som legger ut informasjonen osv., men har skjønt at dette gjøres i et samarbeid mellom de som har tv-skjermene. Jeg ser også at vi alle har fått et nyttig informasjonskort i posten, hvor nødnummer og hva vi gjør ved bortfall av mobilnett blir beskrevet, skriver hun også i svaret.

Ordføreren avslutter sitt svar med å si at for meg er det da slik at jeg ikke føler det er klart til å evaluere, og eventuelt endre, på vedtatt informasjonsstrategi allerede nå på torsdag. Da får vi heller se på om det er stor uenighet i hva vi tenker om definisjonen info – skriv ved behov; jfr nevnte informasjonsstrategi, og om det i forbindelse med et par av eksemplene du nevner vil være aktuelt å bruke det som informasjonskanal.