Ingen høylytt diskusjon over ny fjellov
edf

Det var enighet blant alle de politiske partiene om hovedtrekkene i høringen om ny fjellov som var til behandling i kommunestyremøte i kveld.  

Den nye fjelloven som er sendt ut på høring av Statsallmenningslovutvalet til alle landets kommuner går all enkelhet ut på  at en ny fjellov skal erstatte de to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltningen av statsallmenningene. Utvalget foreslår også å erstatte de to styrene som administrerer bruken i dag, med ett felles styre, det nye fjellstyret.

Brit Kværness fra Samlingslista sa i kveld på møte at at den nye fjelloven er viktig for Folldal kommune og at det er viktig for Samlingslista at loven styrker muligheten for lokal forvaltningen. Men hun påpekte også at forslaget som nå er på høring blant annet stiller et høyere krav til ett eventuelt nytt fjellstyre.

Alle de politiske partiene er dog skjønt enige at den nye loven er utrolig viktig for Folldal. Men det er også en del usikkerheter rundt forslaget noe både Samlingslista og Senterpartiet tok opp på kveldens kommunestyremøte.

-Det er et langt arbeid som driv og bli landa, sa Senterpartiets Egil Eide i kveld fra talerstolen. Videre sa Eide at det var mange delte innstillinger i forslaget og hva som blir sluttresultatet blir spennende å se.

Høringen hadde på forhånd blitt behandlet i formannskapet, og i innstillingen står det blant annet at Folldal kommune støtter hovedtrekkene i flertallet sine konklusjoner i forslaget som nå er lagt ut på høring. Fellesgodene i statsallmenningen i Folldal er svært viktige både for den lokale landbruksnæringa, og som motivasjon for bo-lyst og tilflytting av fastboende til en utkantkommune med utfordringer på folketallsutviklinga. Folldal kommune støtter utredninga på forslaget om å gi økt selvstyre til de lokale fjellstyrene. Lokale fjellstyrer med lokal demokratisk forankring vil gi den beste forvaltninga av statsallmenningene.

Arbeiderpartiets representant Solvår Brustad Lilleeng foreslo et tilleggsforslag til høringen som gjaldt villreinen. Det hun sa om tilleggsforslaget var følgende.

-Villreinen er en viktig ressurs i statsallmenningen i Folldal, men villreinen er en arealkrevende art. Skal man lykkes i å ta vare på villreinen i framtiden kreves det at villreinens leveområder forvaltes som en helhet på tvers av eiendoms- og kommunegrenser. Selv om lokale fjellstyrer gis større makt må det sikres at det enkelte fjellstyre forplikter seg til å til felles målsetning for forvaltning  av det enkelte villreinområdet.

Formannskapets innstilling til høring med representanten Brustad Lilleeng’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.