Ligger under bestandsmål og ønsker mer ressurser
Årsmeldingen Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er nå ute. Nedgang i bestanden er et av problemene. Foto: Geir Olav Slåen.

Årsmeldingen Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er nå ute og villreinområdene sliter med resultater under bestandsmålene. Nemda ønsker også mer ressurser til å drive utadrettet arbeid.

Dette kommer frem av årsmeldingen som nettopp er lagt ut. Nemda har medlemmer fra alle kommunene involvert også Folldal. Villreinnemndenes hovedoppgaver er og være høringsinstans i saker som berører arealbruken i villreinens leveområde. Godkjenne bestandsplaner utarbeidet av rettighetshaverne i et villreinområde (villreinutvalgene). Godkjenne fellingskvoter for det enkelte år etter forslag fra rettighetshaverne. Fordele midler til villreintiltak. Bidra til at kunnskapen om villreinens leveområder styrkes.

I årsmeldingen kan man se at nemda er involvert i en rekke prosjekter. Men man kan lese i meldingen nemda mener at ressurssituasjonen er en klar begrensning på nemndas aktivitetsnivå. Nemda skriver også at den store pågangen av høringssaker gir begrensa rom for mer utadretta virksomhet. Dette er uheldig i forhold til å kunne utnytte nemndas store samla kompetanse og interesse for å jobbe mer utadretta og aktivt. Forvaltningen på arealsida er svært fragmentert. Dette gjør tidlig involvering og informasjonsflyt mellom ulike aktører desto viktigere. Villreinforum har potensiale til å fylle en rolle her, gitt at ressurstilgangen blir større.

Bestandsmål

Gjeldende bestandsplan for Rondane er for perioden 2016-2020, mens Sølnkletten har en bestandsplan gjeldende for 2015-2018. Målsettingen for Rondane er å ha en total stammestørrelse på ca. 4.000 vinterdyr, derav 1.700 i Rondane nord og 2.300 i Rondane Sør. Sølnkletten har et bestandsmål på 800 vinterdyr. Mellom 2009 og 2016 har bestanden i Sølnkletten variert mellom 850 og 950 dyr. I 2017 var stammen på ca. 850 vinterdyr og i 2018 på 780 dyr.

Utvalgene kontrollerer bestandsutviklingen ut fra tellinger, kvotefastsetting og fellingsstatistikk. I tre av delområdene i Rondane er det enkelte år registrert en betydelig nedgang av dyr, uten at en kjenner årsaken til nedgangen. Utvandring som følge av ferdselspress/manglende beiteområder, sjukdom, insektplager, økt kalvedødelighet ellers, rovdyr og mangelfulle tellinger har vært pekt på som mulige årsaksfaktorer.

I alle de tre delområdene er nedgangen forsøkt motvirket gjennom reduserte jaktkvoter. Nord for Ula ble jakta avlyst i 2013 og kvotene var nær halvert i 2012 og 2014. Med dette lyktes en i å øke bestanden igjen omtrent til bestandsmålet. I Rondane sør (unntatt Finnsjøfjellet) ble antall fellingstillatelser redusert fra ca. 1.000 i 2012 og 2013 til ca. 250 i 2016. Tross kvotereduksjon i 2014 og 2015 var ikke bestanden oppe på bestandsmålet ved minimumstellingene vinteren 2016, og kvoten ble derfor drastisk redusert også for høsten 2016. I Vulufjell halverte fjellstyret antall kort fra 2015 til 2016.

Ved tellingene i 2018 var antall vinterdyr Nord for Ula igjen redusert. En mulig årsak er at ikke alle dyr ble funnet under minimumstellingen og/eller en nedgang i kalvetilveksten. I Vulufjell hadde stammen økt med 22 dyr fra 2017 til 2018, men dette var mindre enn forventet (40 dyr). I Rondane Sør har utvalget ønsket gradvis å øke bestanden, og lyktes med dette både i 2017 og 2018.