NINA med dispensasjon fra lavtflyvningsforbudet
Norsk institutt for naturforskning får fly i lavtflyvningssonen for å telle villreinkalver Foto: Geir Olav Slåen.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) søkte 3. juni om tillatelse til lavtflyging med småfly og helikopter i forbindelse med kalvetelling av villrein. Den 23. juni fikk de innvilget søknaden.

Norsk institutt for naturforskning får med hjemmel i verneforskrifter og
naturmangfoldloven § 48 dispensasjon fra lavtflyvingsforbudet i forbindelse med telling av
villrein i verneområdene i Rondane – Dovre for perioden 2020-2024. Det vil si at de nå får lov til å fly med helikopter og småfly lavere enn 300 meter over bakken i de nevnte verneområdene. Selv om de nå har fått tillatelse, gjelder dispensasjonen kun når det er høyst nødvendig. I områder der fuglelivet er en viktig årsak til at området er vernet, er det ekstra strengt.

Perioden de får lov til å fly hvert år er også bestemt. Tellingen med flyvninger vil skje mellom 15. juni til 1. august. Før hver flyvning skal statens naturoppsyn varsles.