Ønsker du å inkludere barn i lavinntektsfamilier?
Folldal faller ned mange plasser på den siste rangeringen av alle kommuner i Norge. Arkivbilde.

Nå er det muligheter for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Både frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler om man har gode aktiviteter eller tiltak for å inkludere barn som tilhører familier med lav inntekt.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Søknadene kan baserer på initiativ som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Man kan søke frem til 10. desember.