Opphever avstandsgrensen
Ill.foto: Alvdal MIV

Klima- og miljødepartementet endret denne uka reglene for når kommunene kan gi tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytta. Nå er det ikke lenger et krav om at hytta må ligge minst 2,5 kilometer fra brøytet vei, men for Folldal har det liten betydning.

Kravet om at det ikke er mulighet for leiekjøring i området fjernes også.  Forskriftsendringene kommer som en følge av at Stortinget i vår anmodet Regjeringen om å fjerne disse vilkårene, skriver Klima- og miljødepartementet. 

Følger opp anmodning

– Vi følger opp Stortingets anmodning om å endre regelverket. Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøyta vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike typer nytteformål.  Et av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Selv om det nå ikke lenger gjelder et krav om minimumsavstand fra brøyta vei, er det altså fortsatt ikke tillatt med ren persontransport til hytta.  

I Folldal er det kun tillatt med leiekjøring (ervervsmessig kjøring) i dalbotn opp til grensa mot Folldal statsallmenning, opplyser fagkonsulent Synnøve S. Bakken ved enhet for Teknisk, landbruk og utvikling.

– Der det ikke er statsallmenning går grensa i samme høydelag. Angående leiekjøring er det fra før tillatt å kjøre bagasje til hytte der avstand er under 2,5 km etter forskriftens § 5a, opplyser Bakken.

– Kommer vi opp i statsallmenningen i Folldal blir transport til hytta over 2,5 km, slik at de nye reglene vil ikke få noen betydning for Folldal.

Sårbar natur

Kommunene skal i tillatelser etter denne bestemmelsen kartfeste eller på annen måte entydig angi hvilken trasé som skal benyttes. Kommunen kan dermed styre kjøringen dit den gjør minst skade for sårbar natur og hvor det er fare for å forstyrre rein og annet dyreliv. De kan også sørge for at skutertraseen ikke kommer i konflikt med folk på ski eller andre friluftsinteresser. Det vil også gjøre det enklere for politiet å kontrollere at folk kjører i henhold til tillatelsen.  

Fastsette traséer

– Mange av kommunene i høringen har ment at det bør stilles krav til tillatelser om hyttekjøring, blant annet at det må fastsettes traséer for snøskuterkjøringen. Slik kan de styre kjøringen dit den gjør minst skade. Dette er også fremhevet av Statens naturoppsyn, Økokrim og Politidirektoratet. Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøskuterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.