Opprettholde trykk mot forurensningen

-Det er viktig at vi fortsatt har trykk på gruveforurensningen. Hvis ikke vi gjør det, kan dette være glemt ved neste generasjon, sier Anders Raaum.

Raaum sende for litt siden et brev til kommunen med hovedvekt på disse to spørsmålene.

“Hvordan er fremdrift og videre planer for oppfølging av forurensninga nedstrøms sentrum med tanke på gruveutslippene? Regner med at kommunen får jevnlig info fra overordnede myndigheter. Utslippet fra Hjerkinn skal være under kontroll og følges av samme myndigheter. Er erfaringene derfra slik at de kan overføres som løsning for sentrumsutslippene? Hvis rensinga der oppe fungerer så skulle en tro at noe av løsningen der kunne brukes f.eks. ved slamdammen?”

Det tok ikke lang tid før Raaum fikk svar fra rådmann Torill Tjeldnes. Der skrev hun blant annet at det ikke er slik at kommunen får jevnlig info fra myndighetene. Videre henviser hun til tilstandsrapport og foreslåtte tiltak som ligger på Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)sin hjemmeside under miljø. Der er det foreslått en rekke tiltak. Ingen av forslagene omhandler at man kan bruke løsningen på Hjerkinn i forbindelse med rensing av utslipp til Folla fra de gamle gruvene. Etter at denne ble utarbeidet har Riksantikvaren tatt initiativ til et møte i Folldal, da kulturminnet ikke var tilstrekkelig hensyntatt i forhold til foreslåtte tiltak. På dette møtet deltok også DMF. Etter dette møtet høsten 2017 har kommunen ikke hørt noe mer.

Hun avslutter svarbrevet med å fortelle at hun vil sammen med ordføreren at vi skal be om et nytt møte med de ansvarlige i DMF så snart som mulig etter sommerferien.

-Det var et raskt og greit svar fra kommunen, kommenterer Anders, som igjen påpeker at det viktigste her er å legge trykk på myndighetene slik at dette endelig kan bli gjort noe med. Det er staten og ikke kommunen som har ansvaret her, avslutter han.

Tekst og foto: Tommy Lundberg.