Oppsummering av organisert beitebruk for 2018

Dette er hentet fra «over skigard´n» som landbruksforvaltningen i Folldal kommune, enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling utgir.

Også for beitesesongen 2018 fortsatte det som for Folldal sin del er en bra utvikling i forhold til rovviltsituasjonen og tap av dyr på beite. Bedringen fra situasjonen 10-15-20 år tilbake er stor. Tap på voksne sauer gikk litt opp fra 2017 til 2018 men for tap på lam må man helt tilbake til 1994 for å finne tilsvarende lave tapsprosent på 5,5%. Samtidig må aldri glemmes at dette er gjennomsnittstall og at enkeltbesetninger og enkelte beitelag vil ha en litt annen situasjon. For beitesesongen 2018 ble det søkt skadefelling på ørn, men med avslag. Ellers er det ikke søkt om skadefelling på hverken jerv, ulv, bjørn eller gaupe fra beitelag i Folldal siste beitesesongen, og derfor heller ikke innvilga noen skadefelling på disse rovdyra. Organisert beitebruk i Folldal 2018:

Folldal kommune vil fortsette sin deltakelse i interkommunalt skadefellingslag og det interkommunale prosjektet for mere effektiv skadefelling. Mange av medlemmene i Folldal gjorde en stor innsats på fellingsforsøka på ulv i Tolga, Tynset og Rendalen, der største andelen av fellingsmannskapene sin innsats ble satt inn siste beitesesongen.

Det er å håpe at vi etterhvert kan få gjennomslag for mere felling på sporsnø om våren framfor arbeidskrevende og mindre effektive søk på barmark i beitesesongen. Bønder i Folldal oppfordres til rask tilbakemelding på spor som måtte dukke opp etter ulv eller bjørn i løpet av vinter og vår. Det vil være aktuelt å søke skadefelling på sporsnø dersom ulv eller bjørn ser ut til å etablere seg i beiteprioriterte områder fram mot våren. Det samme gjelder for eventuelle hiuttak av jerv.