Rondanevegen søker om midler
Sohlbergsplass, et viktig stoppested ved Rondevegen som nå søker kommunen om midler for 2020.

Rondanevegen SA søker kommunen om støtte på 75 000,- kroner

Søknaden skal behandles torsdag i formannskapet.

Rondanevegen SA søker med grunnlag i vedlagte søknad og resultatene i 2019 om kr 75.000 til
videreutvikling av Rondanevegen som et markedsnettverk og et lite, men effektivt reisemål i god
utvikling.
Siden omdanning til et markedsnettverk har Rondanevegen sørget for en betydelig vekst i tallet på
gjestedøgn. Fra året før man startet med 10450 gjestedøgn har man kunnet vise til en firedobling i
antall gjestedøgn. Også i løpet av de siste fire år, det vil si perioden etter en oppstart som
markedsnettverk, kan man vise til en langt bedre utvikling enn de andre reisemål/regioner i
nærområdet, selv om disse tallene har stabilisert seg noe det siste året.

På tross av disse resultatene har andre kommuner enn Folldal og Stor-Elvdal ikke utvist samme vilje
til å bidra. Her har man i stedet valgt medlemskap i andre destinasjonsselskaper.
Rondanevegen er en del av Statens vegvesens attraksjonsordning Nasjonale turistveger, som både
innebærer status, kvalitetssikring, faglige råd og god markedsføring, står det å lese i sakspapirene.

Verdiskapning

I vurderingen kan man lese at Rondanevegen som nasjonal turistvei og reisemål kan vise til en bedre utvikling i tallet på gjestedøgn enn både Nord-Østerdal, Røros, Ringebu og Dovre, ved bruk av langt mer begrensede ressurser.
For Folldal kommune er det viktig at Rondanevegens medlemmer sikrer en egenandel på over 50 %
når det gjelder finansiering. Av budsjettet fremgår at man vil oppnå dette med en god margin også i
2020, noe som er tilfredsstillende.
42.000 gjestedøgn representerer en betydelig verdiskaping, selv om den deles på flere kommuner. I
løpet av de siste 6 år har Rondanevegen dokumentert sin funksjon som utvikler av en viktig
trafikkstrøm til Folldal og som et lite, men attraktivt reisemål med beskjeden ressursbruk.

Innstillingen foreslår å bevilge kr 75.000,- til Rondanevegen SA for driftsåret 2020.