Søker om å felle ulv i Sølnkletten villreinområde
Illustrasjonsbilde. Viltkamera.nina.no.

På grunnlag av dokumenterte skader på reinsdyr i Sølnkletten villreinområde sist helg, søkes det nå om fellingstillatelse på ulv.

Søknaden er ført av rådgiver Ole Sylte Heggset fra Alvdal.

Viser til vedlagte bilder med dokumenterte skader på reinsdyr i Sølnkletten villreinområde fra sist helg, hvor ulv er
skadegjører. Nærmere informasjon kan innhentes av SNO. Basert på et privat viltkamerabilde lagt ut på Facebook, tatt den 30 august ved Bellingmo i Alvdal vest for Glomma, er det sannsynlig at dette er en annen ulv enn de øvrige vi er kjent med befinner seg i beiteprioriterte områder øst for Glomma. Sannsynligheten er nok stor for at det kan være den samme som har gjort skade i Vuludalen i Sør‐Frøn og over mot Atndalen
tidligere i sommer/høst. Det er fortsatt betydelig med sau på utmarksbeite i både Alvdal, Stor‐Elvdal og Folldal og videre rundt om i villreinområdets avgrensning, samt videre over mot Rondane. Hovedtyngden av sanking er flere steder ikke beregnet å skje før i uke 38. Medutgangspunkt i at dette er et beiteprioritert område, og at villreinområdet i Sølnkletten/Rondane er å betrakte som genetisksvært viktig mener vi det er god grunn for Fylkesmannen i Innlandet til å innvilge felling, skriver han i søknaden.

Sølnkletten villreinområde omfatter fire kommuner Rendalen, Stor-Elvdal, Folldal og Alvdal og avgrenses av Glomma i Østerdalen i øst, Atnadalføret og elva Atna mot sør, i vest av elva Grimsa og i nord av Folldal med elva Folla.