Stenging av vei legges ut på høring

Oppsitterne i Rondeslottbakken har søkt kommunen om å få veien stengt for gjennomkjøring, nå legges forslaget ut på høring.

Oppsittere til vegen er fire husstander, tre fritidsboliger samt Rondeslottet. I søknaden skriver de blant annet at det er mye gjennomkjøringstrafikk av både traktorer og privatbiler i til dels stor fart, og at dette medfører redusert trafikksikkerhet og forringet bomiljø. Videre mener de at vegen er dårlig vedlikeholdt og dårlig brøytet, noe som er med på å forsterke ulempene, og at det er bare et tidsspørsmål før det skjer en møteulykke, og viser til at det vinterstid er biler som må kjøre i grøfta når de møter andre.

I saksvurdering av søknaden står det at for beboerne vil det klart være en fordel om trafikkmengden reduseres, for tre av de fire fastboende går vegen mellom 5 og 18 meter fra husveggen. Det at deler av vegen har såpass mye stigning tilsier også at farlige situasjoner kan oppstå vinterstid. Redusert trafikkmengde er også positivt for trafikksikkerheten for myke trafikanter. Noen ulemper nevnes også blant annet at man antar at vegen brukes en god del til gjennomkjøring, både i forbindelse med transport i jordbruket og som snarvei mellom FV29 og FV27. Om en må kjøre FV704 via Krokhaug betyr det en ekstra sløyfe på cirka 1,2 km. En omkjøring via Krokhaug vil også medføre en økt trafikkbelastning på den strekningen, blant annet forbi barnehagen. FV704 er imidlertid dimensjonert for mer trafikk, den er bredere, har fast dekke og gunstigere stigningsforhold enn Rondeslottbakken.

Formannskapet har nå vedtatt rådmannens innstilling som var å legge saken ut til høring. Folldal Barnehage og Statens vegvesen tilskrives spesielt for uttalelse.

Høringsfristen er fire uker. Eventuelle høringsuttalelser må sendes til kommunen innen slutten av oktober.