Utbyggingen av Folldal bo og servicesenteret går videre
Utbyggingen av bo- og servicesenteret går sin gang og nå skal detaljene på plass.

Nå er det satt i gang med detaljplanlegging og utbyggingen av bo- og servicesenteret skal ut på anbud. Men endelig vedtak i saken kommer ikke enda. Dette ble klart etter gårsdagens kommunestyremøte.

Det er alternativ fire som kommunestyret diskuterte i går. Sist saken kom opp kom kommunestyre med noe ønsker. Dette var at kommunestyret ser at kostnaden på prosjektet blir svært høy. En ber derfor om at
arbeidsgruppa sammen med konsulent ser på muligheter for innsparinger i størrelsesorden
minimum 10 – 15 millioner kroner. Eventuell reduksjon i tilskudd fra Husbanken skal hensyntas.
Prinsippet om sykehjemsrom på et plan skal stå fast. Før endelig vedtak i saken legges følgende fram for kommunestyre at driftsutgifter for de aktuelle avdelingene, inklusive interne rutiner for matlevering fra kjøkken
til avdelingene etter ombygging.

Kravet om at alle sykehjemsrom på et plan informerte Kristin Langtjernet om at dette ble vanskelig og at hun nå kunne støtte forslaget som lå fremme med bygging i flere etasjer etter gjennomgang med konsulent i saken.

Egne bad

Videre i saksutredningen til møte står det at som det også var presisert ved forrige kommunestyrebehandling var tidligere skisser laget med utgangspunkt i å imøtekomme innspill og ønsker så langt som råd, og i mindre grad med fokus på økonomi. De grep som er tatt siden sist har vært helt nødvendige for å få redusert kostnadene. Samtidig ser en at selv om enkelte arealer nå blir noe mindre enn det en i utgangspunktet har ønsket vil en likevel få
gode og hensiktsmessige løsninger for framtida, både for ansatte og beboere. Det legges her spesielt
vekt på at kjøkkenet kan moderniseres og utvides, at alle sykehjemsrom får egne bad og at en får en
kompakt løsning med overkommelige avstander mellom de ulike funksjoner.
Siste alternativ viser en kostnads kalkyle på 90,3 millioner kroner eksklusiv mva. Selv om det betyr en
kostnadsreduksjon på om lag 10 millioner i forhold til forrige alternativ, er det ingen tvil om at det
fortsatt blir et svært tungt økonomisk løft for Folldal kommune. Samtidig er det liten tvil om at det
er betydelig behov for utbygging og modernisering av bo- og servicesenteret. Det har nå vært jobbet
med flere forskjellige løsninger over mange år, og rådmannen mener derfor det er viktig å få fullført
dette løpet. I alle slike prosjekter vil det være en del kompromisser, men rådmannen mener at
forslaget som nå foreligger er det som best kan imøtekomme forskjellige ønsker og krav og samtidig
være mulig å gjennomføre økonomisk.

Bra å ta tak nå

Det ble ikke mye diskusjon rundt denne saken i går. Noe representanter hadde spørsmål til tegningene i alternativ fire men det ble raskt klart at detaljplannleggingen ikke har begynt og at man derfor ikke kunne svare nøyaktig på noe av det det ble spurt om. Det ble også spurt om hvordan det nå ble med driftsbudsjettet sine bygningen blir større.

-Det er fint at kostnadsrammen har ble tatt ned til nesten det vi ba om, sa blant annet Øyvind Øien fra Samlingslista. Dette var det flere representanter som også nevnte.

-Det er bra at vi nå kan fatte et vedtak i denne saken, i den situasjonen vi er nå. Det er viktig at ting ikke stopper opp, sa Egil Eide fra SP under møte. Dett bemerket også flere av representantene og Ronny fra Rødt knyttet dette opp til krisen man nå er i som et ledd i å kunne sysselsette privat sektor.

Kolbjørn Kjøllmoen fra Senterpartiet kom også med et tilleggsforslag.

-Det er viktig at vi nå som vi skal ta et vedtak med ei så stor økonomisk ramme, at vi får oversikt slik utbygging vil medføre utgifter og inntekter. Senterpartiet vil derfor fremme at dette tas med i innstillingen, var noe av det han sa.

Innstillingen var at kommunestyret tar saksutredningen til etterretning, og ber arbeidsgruppa sørge for prosjektering og anbudsprosess for utbygging av Folldal bo- og servicesenter etter framlagte alternativ.
Foreløpig kostnadsramme for byggeprosjektet settes til 91 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift.
Kommunestyret ber om å få oversendt framdriftsplan og beslutningsplan så snart dette foreligger.
En utredning av driftsutgifter for avdelingene og interne rutiner for matlevering fra kjøkken til
avdelingene etter ombygging, legges fram i egen sak før endelig vedtak. ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget til Senterpartiet som var at  det skal være en utredningen hvordan den skisserte utbyggingen vil påvirke påvirke utgifter og inntekter i driftsbudsjettet legges fram som egen sak for kommunestyre, før endelig vedtak om bygging. Dette forslaget fikk 16 mot en stemme.