Vi skal bedre informasjonsflyten
Sigrid Ekran og daglig leder Odd Enget (bakerst) sammen med styreleder for Folldal Fjellstyre Børge Røhjell. Sammen lover de bedre informasjonsflyt for fjellstyre i tiden fremover.

Børge Røhjell er ny styreleder for Folldal fjellstyre. Sammen med Odd Enget og Sigrid Ekran forteller han at fjellstyret fremover skal bedre informasjonsflyten. Nye benker og bord i Einnundalen er en prioritering og Børge lover at disse skal være klar senest 1. juli.

Som nyoppnevnt styreleder for Fjellstyret har Børge gjort seg noen tanker på hva dette vervet innebærer.

– Fjellstyret er et viktig organ. Og det er et organ som mange har meninger om. Allmenningen i Folldal er mye brukt både til friluft, jakt og fiske. I tillegg er det aktiv setring og mye beitebruk i allmenningen, forteller han.

-Vi må bedre informasjonsflyten fra fjellstyret, og da er det viktig å bruke de kanalene vi har. Det er mye som foregår. På hjemmesiden til fjellstyret skal møteinnkalling med saksliste ligge ute før hvert møte og protokollene skal også bli tilgjengelig der. Vi har også utarbeidet en møteplan for 2020 og møtene er åpne for alle.

-Ta gjerne kontakt med oss, hvis man har et spørsmål eller man lurer på noe. Alle skal få svar, men enkelte forespørsler kan ta litt tid da det er små ressurser vi rutter med, sier Børge

Sigrid Ekran er ansatt i en 50% stilling i fjellstyret og hun sier at fjellstyret skal være der for folk når de trenger det og at alle skal føle at de kan ta kontakt.

-Vi skal jobbe for brukerne av allmenningen.

Hva er et fjellstyre

-Det kan virke som at det kan skorte litt på forståelsen av hva et fjellstyre er, sier Børge. Han forteller videre at en av de viktigste sakene for fjellstyret er å sikre riktig bruk av allmenningen.

Odd Enget, som er daglig leder i Folldal Fjellstyre, forteller portalen at det virker noen ganger som om fjellstyret er en del av kommunal forvaltning, men det er det altså ikke.

Enget forklarer videre at Fjellstyrene er det offentlige forvaltningsorgan underlagt bestemmelser gitt fra Landbruksdirektoratet (LMD ) / Statskog når det gjelder saksbehandlingen innenfor seter, beite, tilleggsjord og regnskap mm og er underlagt bestemmelser som Klima og Miljødirektoratet ( KLD ) har fastsatt rundt fiske og jakt mm.  Fjelloppsynet / fjellstyret  er et offentlig forvaltningsorgan som bl.a. skal ivareta og se til at bestemmelser om forvaltning av statsalmenningsgrunn følges. Fjelloppsyn forbereder saker og fjellstyret er organet som behandler sakene. Saksbehandlingen skjer etter lov, med tilhørende forskrifter og retningslinjer som LMD og KLD og Statskog har fastsatt.

-Det er mange oppgaver vi har å utføre, med små ressurser. Av og til føler jeg at det blir stilt de samme kravene til oss som til hele kommunen, sier Odd som også poengterer at det de skal drive med er i første rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver, og ikke turisme.

Når det gjelder lover og regler for forvaltningen, så er de alle klar på at disse er satt og at dette er noe alle må følge.

Serviceyrke og buer

-Statsallmenningen er en veldig stor eiendom. Her ligger det mange utfordringer vi må ta tak i. Et av de viktigste områdene er bevaringen av de unike villreinstammene. Vi i Folldal har en utfordring med villrein på alle kanter. Lave kalvetall, sykdom i form av fotråte og arealbruk er noen av utfordringene som villreinen har, mener Børge.

Når det er sagt så er han også klar på hva de må gjøre i Fjellstyret i tiden fremover.

-Jeg mener at jobben i fjellstyret også vil være et serviceyrke, i tillegg til det å ivareta forvalterrollen. Vi må bedre vårt omdømme og få informasjonen ut. Vi i Folldal er heldige som har en allmenning i vårt nærområde, som gir oss unik tilgang til å drive et variert friluftsliv. Samt gir landbruksnæringen gode beitemuligheter. Vi må sørge for at også framtidige generasjoner får nyte godt av allmenningen.

-Alle skal ha lik mulighet til å bruke allmenningen, skyter Sigrid inn.

Buer er også noe som fjellstyret har og disse skulle gjerne Odd ha sett at flere bruker.

-Buene er åpne og klare for bruk.

Et av klagemomentene fjellstyret har mottatt de siste årene er tilstanden på diverse bord og benker i Einnundalen.

-Dette ble diskutert på første møte og er en prioritering hos oss, og jeg lover at vi innen 1. juli skal ha nye benker og bord på plass. Det kan du gjerne sitere meg på, avslutter Børge.